РекламаОт партнеровОрганізація роботи центральної районної аптеки (цра), завдання, функції

Реферат на тему:
Організація роботи центральної районної аптеки (цра), завдання, функції


Аптека – заклад охорони здоров’я основним завданням якого є своєчасне забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій ЛЗ шляхом здійснення роздрібної торгівлі.
До створення центральних районних аптек усі аптеки, в тому числі і сільські, були підпорядковані безпосередньо аптечним управлінням. З розвитком аптечної мережі і збільшенням обсягу роботи сільських аптек виникли труднощі в керівництві та забезпеченні контролю за їх діяльністю. Тому аптечні управління почали застосовувати районуван¬ня аптечної мережі. Аптеці, розташованій у районному центрі, були доручені окремі питання керівництва сільськими аптеками району. З часом коло таких питань розширювалось. Така форма роботи цілком виправдала себе.
На підставі нагромадженого досвіду Міністерство охорони здоров'я СРСР видало наказ від 7 червня 1958 р. за № 297 про те, що з метою зміцнення керівництва сільськими аптеками і поліпшення лікарського обслуговування сільського населения аптеки районних центрів перетво¬рюються на центральні районні аптеки і на них покладається керів¬ництво діяльністю аптек району.
На центральну районну аптеку, крім функцій госпрозрахункової аптеки, додатково покладено такі обов'язки:
— опрацьовувати і подавати в аптекоуправління та в органи охо¬рони здоров'я заходи і пропозиції щодо поліпшення аптечної справи та лікарської допомоги населенню в районі;
— контролювати роботу аптек щодо обслуговування населення і лікувально-профілактичних закладів, виконання плану збору дико¬рослих лікарських рослин, додержання нормативів товарних запасів в аптеках;
— проводити районні наради з аптечними працівниками для обміну досвідом роботи;
— видавати заробітну плату працівникам аптек району і контролю¬вати своєчасне перерахування виручки в аптечне управління;
— представляти аптеки району в місцевих радянських і партійних органах та громадських організаціях;
— дбати про безперебійне постачання аптек, для чого коригувати планові замовлення аптек, стежити за своєчасною доставкою товарів аптекам і виконанням разових замовлень аптек, а також постачати їм отруйні речовини й етиловий спирт безпосередньо з центральної район¬ної аптеки;
— складати річні замовлення в цілому для всього району на ап¬течне обладнання, інвентар, допоміжні матеріали і подавати їх аптекоуправлінню.
Наказ Міністерства охорони здоров'я УРСР від 17 вересня 1964 р. № 420 на центральні районні аптеки додатково покладає такі обо¬в'язки:
— планувати фінансово-господарську діяльність прикріплених ап¬тек відповідно до плану, визначеного аптекоуправлінням для всього району в цілому (товарооборот, накладення, витрати обігу, фонд заро¬бітної плати, прибуток, товарні запаси);
— вести облік наслідків діяльності прикріплених аптек з складан¬ням закінченого бухгалтерського обліку, зведеної бухгалтерської звіт¬ності і балансу, проводити планові і раптові інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у прикріплених аптеках і повідомляти аптечне управління про наслідки переобліку;
— здійснювати фармацевтичні обстеження і перевірки господарсь¬кої діяльності прикріплених аптек і вносити пропозиції для усунення виявлених недоліків і поліпшення роботи;
— контролювати якість ліків, для чого робити аналізи на місці або вилучати ліки й відправляти їх для аналізу в контрольно-аналітичну лабораторію аптечного управління;
— проводити контрольно-ревізійні перевірки фінансово-господар¬ської діяльності сільських аптек, раптові інвентаризації і фармацев¬тичні обстеження;
— контролювати виконання пропозицій або наказу, виданого за наслідками ревізії і фармацевтичних обстежень, а також вживати за-

ходів до стягнення виявлених нестач товарно-матеріальних цінностей і грошей.
Центральні районні аптеки працюють у тісному діловому контакті з головним лікарем району або районним відділом охорони здоров'я (де такі є).
Завідуючий центральною районною аптекою, крім виконання обо¬в'язків, покладених на завідуючого госпрозрахунковою аптекою, пови¬нен:
— здійснювати організаційно-методичне керівництво підвідомчою аптечною мережею;
— вживати заходів до піднесення культури і поліпшення якості лікарського обслуговування населення району, забезпечувати поста¬чання підпорядкованим аптекам лікарських засобів та інших предметів аптечного асортименту;
— подавати допомогу в організації роботи завідуючим підпорядко¬ваних аптек;
— контролювати господарську і фармацевтичну діяльність підві¬домчих аптек, у тому числі організацію їх роботи, постачання насе¬ленню і лікувально-профілактичним закладам лікарських засобів та інших предметів аптечного асортименту, зберігання цих виробів, прий¬мання рецептів і вимог на ліки, виготовлення, контроль якості і відпуск ліків та інших медичних товарів;
— своєчасно доводити до підвідомчих аптек та інших аптечних ус¬танов планові показники їх роботи та контролювати виконання цих показників;
— одержувати звіти від підпорядкованих аптек і контролювати стан обліку товарно-матеріальних цінностей;
— впроваджувати в роботу підвідомчих аптек прогресивні форми . лікарського обслуговування населення і наукову організацію праці;
— здійснювати обмін досвідом роботи і впроваджувати досягнення науки і передового досвіду;
— підвищувати кваліфікацію та ідейно-політичний рівень аптеч¬них працівників.
Завантажити

(Размер: 5.58K / Загрузок: 505)


Сайт: Autor   Добавлен: 4.09.07


    Головна сторінка   |  Книжки, довідники, підручники (8)  |  Статті, навчальні матеріали (747)  |    Роботи з медицини (756)   |    Вхід  |   Контакти
© Медична бібліотека- 2007-2009 | Статтi партнерiв