РекламаОт партнеровІнші відділи аптеки. Структурні підрозділи Центральної районної аптеки
РЕФЕРАТ
на тему:
Інші відділи аптеки. Структурні підрозділи Центральної районної аптеки

ПЛАН
Вступ
1. Особливості діяльності аптечних пунктів як структурних підрозділів аптеки
2. Аптечні кіоски та організаційні умови роботи підрозділів ЦРА
Висновки
Список використаної літератури

Вступ
У містах, селищах і селах аптеки можуть створюватися у встанов¬леному порядку відокремлені структурні підрозділи у вигляді аптеч¬них пунктів та аптечних кіосків.
Центральною районною аптекою (ЦРА) називається аптека, на яку покладене адміністративне й організаційно-методичне керівництво аптеками сільського чи міського адміністративного району (при відсутності міжрайонних контор).
ЦРА організується в сільському чи міському районному центрі і виконує всі задачі по лікарському забезпеченню населення, покладені на госпрозрахункову аптеку. Крім того, виконує ряд додаткових функцій. Вона є центром організаційно-методичного й адміністративного керівництва всіма аптечними установами району, відповідає за організацію, постановку і якість лікарського обслуговування населення району.
Регламентовано порядок відкриття ЦРА. Такі аптеки створюються в сільському і міському адміністративному районах, де відсутні міжрайонні контори. Число аптек у районі повинне бути не менше трьох. ЦРА створюються на базі кращої аптеки районного центру.
ЦРА проводить заходу щодо розвитку аптечної мережі в районі, раціональне розміщення аптек і аптечних пунктів. Розвиток мережі аптечних установ погоджується з розміщенням лікувально-профілактичних установ з обліком економічного і соціального розвитку району. ЦРА забезпечує зміцнення матеріально-технічної бази аптечного господарства району, здійснює будівництво, реконструкцію і ремонт аптечних установ.
ЦРА здійснює консультативну і методичну допомогу аптекам району з усіх питань фармацевтичної діяльності: організації лікарського обслуговування населення, постачання лікувально-профілактичних установ і контролю якості лікарських засобів; ЦРА проводить обстеження фармацевтичної і господарської діяльності аптек і вносить пропозиції по усуненню виявлених недоліків і поліпшенню роботи; перевіряє якість лік, що відпускаються населенню з аптек району, шляхом проведення аналізів на чи місці вилучення лік на аналіз (при чи обстеженнях окремих відвідуваннях) і напрямку їхній у контрольно-аналітичну лабораторію аптечного управління.

1. Особливості діяльності аптечних пунктів як структурних підрозділів аптеки
Аптечний пункт - це структурний підрозділ аптеки, який створюється у лікувально-профілактичному за¬кладі для торгівлі готовими лікарськими засобами. Він розміщується у відокремленому ізольованому приміщенні з виділенням або без виді¬лення торговельного залу. Приміщення аптечного пункту обов'язково обладнується стелажами, шафами, холодильником, сейфом або мета¬левою шафою для зберігання отруйних лікарських засобів, з виділен¬ням місця для санітарної обробки рук. Площа аптечного пункту не може бути меншою 18 кв. м.
По характеру роботи аптечні пункти поділяються на аптечні пункти I групи з правом приготування лік і аптечні пункти II групи без права виготовлення лік.
Аптечний пункт I групи. Аптечний пункт I групи є філією прилеглої госпрозрахункової аптеки. Завідувач аптекою несе відповідальність за діяльність пункту.
В аптечному пункті працює фармацевт, тому йому надане право готувати ліки по рецептах і відпускати їх населенню. Завідувач аптечним пунктом I групи призначається завідувачем аптекою, до якої пункт прикріплений, і є штатним працівником аптеки за посадою рецептаря-контролера.
Окреме приміщення аптечному пункту надається лікувальною установою, при якій він розміщається. Приміщення повинне бути цілком придатним для приготування лік, збереження медикаментів і аптечних товарів, а також зручним для обслуговування населення.
Аптека, до якої прикріплений аптечний пункт, забезпечує його необхідним інвентарем, постачає товарами, переважно в готовому до відпуску виді. Постійний контроль за якістю відпускаються з аптечного пункту лік здійснюється головним лікарем лікувальної установи і завідувачем аптекою.
Аптечний пункт із правом виготовлення лік має наступне устаткування й інвентар: стіл-прилавок із заскленими вітринами, шафа з заскленою верхньою частиною для предметів ручного продажу, шафа для медикаментів і готових лік, асистентський стіл на одне робоче місце, шафку для медикаментів з відділенням для збереження під замком отрутних (окремо) і сильнодіючих засобів відповідно до списків А і Б і інше устаткування й інвентар відповідно до затверджених норм. Крім того, аптечні пункти забезпечуються довідковою літературою.
Збереження медикаментів виробляється з дотриманням усіх передбачених правил. При збереженні і відпустці отрутних і сильнодіючих засобів завідувач аптечним пунктом керується затвердженими правилами для госпрозрахункових аптек.
В даний час багато аптечних пунктів I групи по обсягу виконуваної роботи, характеру рецептури і числу населення, що обслуговується, не відрізняються від аптек VI категорії. Тому на базі аптечних пунктів, розташованих у великих сільських місцевостях, організуються аптеки.
Час роботи аптечного пункту I групи встановлюється відповідно до існуючого законоположенням для цієї категорії працівників, а також з урахуванням графіка роботи медичної установи.
Аптечний пункт II групи. Задачею аптечного пункту II групи є продаж населенню готових лікарських засобів, перев'язного матеріалу й інших предметів без рецептів. Право готування лік аптечному пункту II групи не надається. Завідувачем аптечним пунктом II групи є фельдшер чи інша особа із середньою медичною освітою (по сумісництву) зі складу працівників, що є в медичній установі.
Він призначається за узгодженням із завідувачем госпрозрахунковою аптекою, до якої прикріплений на постачання.
Аптечний пункт II групи забезпечується аптекою винятково готовими до відпустки, розфасованими лікарськими засобами, дозволеними до відпустки без рецептів. З аптечних пунктів забороняється відпускати ліки, що містять отрутні, наркотичні й інші лікарські засоби, відпустка яких виробляється тільки по рецептах. Якщо аптечний пункт II групи очолює фельдшер, що є завідуючим самостійним медичним пунктом, йому дозволяється відпускати по рецептах готові ліки, що містять отрутні і наркотичні, снотворні, нейролептичні, антидепресивні, гормональні препарати. Списки таких пунктів органи охорони здоров'я направляють в аптечні управління. У цих аптечних пунктах ведеться суворий предметно-кількісний облік таких засобів.
Виручені за продані товари суми завідувач аптечним пунктом здає або переводить у касу аптеки, до якої він прикріплений на постачання.

2. Аптечні кіоски та організаційні умови роботи підрозділів ЦРА
Аптечний кіоск —це структурний підрозділ аптеки, який створюєть¬ся на підприємствах, установах та організаціях для роздрібної торгівлі готовими лікарськими засобами, що відпускаються без рецептів лікаря. Він розміщується у відокремлених ізольованих приміщеннях підприємств, установ, організацій з виділенням або без виділення торговельного залу.
Приміщення аптечного кіоску обладнується стелажами, шафами, холо¬дильником з виділенням місця для санітарної обробки рук персоналу. Його площа не може бути меншою 8 кв. м.
Кожний структурний підрозділ аптеки повинен мати паспорт, тобто складений суб'єктом господарювання при створенні або реконструкції аптечного пункту (кіоску) і погоджений з територіальними органами державної санітарно-епідеміологічної служби, державного контролю якості лікарських засобів і місцевими органами виконавчої влади доку¬мент, який засвідчує відповідність наявних приміщень та устаткування структурного підрозділу встановленим вимогам і можливість викорис¬тання для роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
На фасаді будівлі, де розміщується структурний підрозділ аптеки, повинна бути вивіска із зазначенням його назви ("Аптечний пункт", "Ап¬течний кіоск"), що не вважається рекламою. Крім цього, перпендику¬лярно до стіни будівлі кріпиться зовнішній сигнальний покажчик. Він являє собою рівносторонній хрест зеленого кольору, у цеп грі якого розміщено зображення чаші зі змією, яка її обвиває, білого кольору. Габаритні розміри зовнішнього сигнального покажчика повинні бути не менше 400 мм і він повинен освітлюватися у темний період доби.
Режим роботи структурних підрозділів аптеки встановлюється суб’єктом господарювання за погодженням з відповідним місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування. У разі закриття приміщення структурного підрозділу для проведення ремонту, технічного переобладнання чи інших робіт суб’єкт господарювання повинен повідомити про це заздалегідь, але не пізніше ніж за 5 днів, розмістивши поряд з інформацією про режим роботи оголошення про дату та період закриття.

Висновки
Таким чином, у містах, селищах і селах аптеки можуть створюватися у встанов¬леному порядку відокремлені структурні підрозділи у вигляді аптеч¬них пунктів та аптечних кіосків.
Аптечний пункт - це структурний підрозділ аптеки, який створюється у лікувально-профілактичному за¬кладі для торгівлі готовими лікарськими засобами.По характеру роботи аптечні пункти поділяються на аптечні пункти I групи з правом приготування лік і аптечні пункти II групи без права виготовлення лік.
Аптечний кіоск —це структурний підрозділ аптеки, який створюєть¬ся на підприємствах, установах та організаціях для роздрібної торгівлі готовими лікарськими засобами, що відпускаються без рецептів лікаря. Він розміщується у відокремлених ізольованих приміщеннях підприємств, установ, організацій з виділенням або без виділення торговельного залу.
Режим роботи структурних підрозділів аптеки встановлюється суб’єктом господарювання за погодженням з відповідним місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.Список використаної літератури
1. Громовик Б.П. Організація роботи аптек. – Вінниця, 2005.
2. Криков В. Організація і економіка фармації. – М., 2002.
3. Тарасова Л.Г., Семенова Т.Д. Организация и экономика фармации. – М., 1987.
Завантажити

(Размер: 8K / Загрузок: 306)


Сайт: Autor   Добавлен: 6.09.07


    Головна сторінка   |  Книжки, довідники, підручники (8)  |  Статті, навчальні матеріали (747)  |    Роботи з медицини (756)   |    Вхід  |   Контакти
© Медична бібліотека- 2007-2009 | Статтi партнерiв