РекламаОт партнеровОрганізація роботи з приготування лікарських засобів індивідуального виготовлення

РЕФЕРАТ
на тему:
Організація роботи з приготування лікарських засобів індивідуального виготовлення

ПЛАН
1. Загальні вимоги до виготовлення лікарських засобів
в умовах аптеки
2. Оснащення асистентської кімнати для виготовлення ліків
3. Загальні правила виготовлення ліків
4. Особливості роботи з отруйними, наркотичними та психотропними речовинами і прекурсорами списку № 1

1. Загальні вимоги до виготовлення лікарських засобів
в умовах аптеки
В умовах аптеки лікарські засоби можуть виготовлятися за рецепта¬ми лікарів та на замовлення (вимогу) лікувально-профілактичних за¬кладів. Ці лікарські засоби не піддягають державній реєстрації, а їх про¬даж іншим суб'єктам господарювання, які здійснюють реалізацію (тор¬гівлю) лікарських засобів, крім лікувально-профілактичних закладів, за¬боронено.
На кожний лікарський засіб, який виробляється серійно, повинна бути технологічна інструкція, тобто внутрішній документ суб'єкта господа¬рювання, який належить до категорії виробничих інструкцій. У ньому визначено технологічні методи, технічні засоби, норми та нормативи ви¬робництва лікарського засобу, методи контролю, а також якісні та кількісні показники лікарського засобу, їх допустимі межі, вимоги до його упаков¬ки, маркування, умов зберігання, терміну придатності.
У виготовленні лікарських засобів можуть використовуватися лише зареєстровані в Україні чи дозволені до застосування МОЗ України діючі
(субстанції) і допоміжні речовини, матеріали первинної упаковки, які відпо¬відають вимогам, визначеним нормативно-технічними документами (аналітично-нормативною документацією - АНД, Державною Фарма¬копеєю України - ДФУ, технологічною інструкцією чи технічною доку¬ментацією тощо).
Суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність з виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, повинен:
— мати в наявності ДФУ, необхідну нормативну та технічну доку¬ментацію, технологічні інструкції;
- забезпечити відповідність матеріально-технічної бази, наявність виробничих та допоміжних приміщень для виробництва (виготовлення) лікарських засобів та зберігання сировини, внутрішньоаптечної заготов¬ки (концентратів, напівфабрикатів), готових лікарських засобів відповід¬но до їх фізико-хімічних властивостей та вимог ДФУ чи інших чинних нормативних документів;
- дотримуватися кваліфікаційних вимог до персоналу аптеки, який займається виробництвом (виготовленням) та контролем якості лікарсь¬ких засобів;
- дотримуватися санітарних норм і правил санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
- забезпечити проведення всіх видів контролю якості виготовлених (вироблених) лікарських засобів;
- мати план термінових дій для вилучення, у разі необхідності, з обігу вироблених (виготовлених) лікарських засобів з їх подальшою утиліза¬цією чи знищенням, зокрема тих, термін придатності яких закінчився;
- забезпечити належну схоронність виготовлених лікарських засобів;
- призначити уповноважену особу, тобто провізора зі стажем роботи не менше двох років, на якого покладається відповідальність за функціо¬нування системи забезпечення якості лікарських засобів в аптеці та на¬дання дозволу на подальшу реалізацію виготовлених лікарських засобів;
- забезпечити наявність та справність усіх засобів вимірювань шля¬хом їх калібрування та регулярної метрологічної повірки згідно з законо¬давством;
- забезпечити розгляд рекламацій на виготовлені та реалізовані лікарські засоби, систематизацію повідомлень про побічні реакції та
побічні дії лікарських засобів від лікувально-профілактичних закладів і амбулаторно-поліклінічних хворих для виявлення неякісних лікарських засобів і запобігання подібним випадкам.
Виготовлені в аптеках лікарські засоби повинні задовольняти ви¬моги ДФУ та чинних нормативно-правових документів МОЗ України. Використання у виготовленні ліків в умовах аптеки готових лікарських засобів (таблетки, мазі тощо) можливе для перорального та зовнішнього застосування за умови, якщо це визначено лікарем у рецептурному прописі.
2. Оснащення асистентської кімнати для виготовлення ліків
Для виготовлення ліків асистентська кімната оснащується столом асистентським, столом лабораторним, бюретковою системою, мета¬лічною шафою для зберігання отруйних речовин, металевим сейфом для зберігання наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку № 1, робочими стільцями тощо.
• Для раціонального і рівномірного розподілу роботи між фармацевта¬ми бажано вести графік розподілу навантаження, в якому на кожну го¬дину проставляється кількість прийнятих рецептів, враховуючи при цьо¬му продуктивність праці фармацевтів при виготовленні різних лікарсь¬ких форм, а також їх складність.
У великих аптеках вводиться розподіл праці між фармацевтами. Для цього організовують робочі місця, де фармацевти (або один і той самий, але послідовно) повинні виготовляти такі лікарські форми:
- рідкі для внутрішнього застосування;
- порошки і пілюлі;
- мазі, рідкі лікарські форми для зовнішнього застосування, свічки;
- ліки з антибіотиками, очні лікарські форми, ін'єкційні розчини, ліки для немовлят.
В аптеках меншого обсягу роботи достатньо організувати місця для виготовлення:
- ліків для внутрішнього вживання;
- ліків для зовнішнього вживання;
- очних лікарських форм, ін'єкційних розчинів, ліків з антибіотиками і для немовлят.
Варто зазначити, що усі види аптечних заготовок, лікарські форми для офтальмології та ін'єкцій, обробки ран, для немовлят та з антибіоти¬ками готують в асептичних умовах.

3. Загальні правила виготовлення ліків
Для того, щоб пришвидшити виготовлення доброякісних лікарських форм, фармацевтичний фахівець зобов'язаний дотримуватись таких правил:
- раціонально розміщувати штангласи на вертушках (окремо для внутрішніх, окремо для зовнішніх лікарських засобів). Для кожного штангласа на вертушці повинно бути виділено постійне місце;
- штангласи з близькими чи співзвучними за назвою препаратами не розміщувати поряд;
- заповнення штангласів здійснювати тільки після повного викорис¬тання лікарського засобу і відповідної обробки;
- штангласи з розчинами, настоянками і рідкими напівфабрикатами забезпечувати прокаліброваними краплемірами (піпетками);
- мати на робочих місцях достатню кількість технологічного посуду та пристроїв (ступки, фільтри, мірні циліндри, піпетки, капіляри, пілюльну машинку тощо);
- для кожного найменування барвних речовин мати окремі окремі ручні ваги, різноважки, ступки, циліндри тощо;
- зручно розміщувати запаси допоміжних матеріалів (корки, капсули, вату тощо) та аптечний посуд (склянки, флакони тощо);
- широко використовувати у своїй роботі бюреткову систему, засоби малої механізації;
- використовувати при виготовленні рідких індивідуальних ліків на¬півфабрикати і концентрати;
- щоденно, до початку роботи, перевіряти правильність ваговимірю¬вальних приладів, стан бюреткової системи, наявність медикаментів і допоміжного матеріалу;
- ручні ваги, пілюльні машинки та інші пристрої перед і після роботи протирати марлевою серветкою чи ватним тампоном, змоченим спиртом або спиртово-ефірною сумішшю у співвідношенні 1:1. Серветки і ватні тампони використовують лише один раз;
- виготовлені, перевірені та оформлені до відпуску ліки передавати в рецептурну, де їх розміщувати на вертушках з нумерацією від 0 до 99. Ліки, які швидко псуються, зберігати в холодильнику, а ліки для немов¬лят - в окремій шафі.
Лікарські засоби, виготовлені суб'єктом господарювання в умовах аптеки, відпускаються через його аптеки, аптечні пункти, аптечні кіос¬ки (з останніх лише безрецептурні ліки).

4. Особливості роботи з отруйними, наркотичними та психотропними речовинами і прекурсорами списку № 1
Для зважування і виготовлення лікарських засобів, які містять от¬руйні, наркотичні та психотропні речовини і прекурсори списку № 1, слід використовувати окремі ручні ваги, різноважки, ступки, циліндри тощо.
Отруйні, наркотичні та психотропні речовини і прекурсори списку № 1 повинні відважуватися у присутності фармацевта в місцях їх зберігання про¬візором, який контролює процес виготовлення. Після цього штанглас негай¬но зачиняється в шафі "А" (для отруйних) або сейфі (для інших речовин).
На звороті рецепта провізор вказує відважену кількість і розписуєть¬ся про видачу, а фармацевт - про отримання відваженої кількості отруй¬ної, наркотичної, психотропної речовини чи прекурсору списку № 1 із за¬значенням його найменування і кількості. Після цього фармацевт зобов'я¬заний зразу ж виготовити лікарську форму, яка тут же передається провізору-аналітику чи провізору з контролю для перевірки. Ця лікарська форма має бути опечатана або закупорена "під обкатку" і зберігатися до видачі в окремій зачиненій металевій шафі.
У разі, якщо в аптеці працює лише один фармацевтичний фахівець, після відважування отруйного, наркотичного, психотропного засобу чи прекурсору списку № 1 він зобов'язаний зазначити на звороті рецепта словами кількість і найменування використаної речовини та поставити особистий підпис.
Список використаної літератури
1. Громовик Б.П. Організація роботи аптек. – Вінниця, 2005.
2. Криков В. Організація і економіка фармації. – М., 2002.
3. Терещук С.І. та ін. Система бухгалтерського обліку в аптеках. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 280 с.

Завантажити

(Размер: 8.27K / Загрузок: 446)


Сайт: Autor   Добавлен: 6.09.07


    Головна сторінка   |  Книжки, довідники, підручники (8)  |  Статті, навчальні матеріали (747)  |    Роботи з медицини (756)   |    Вхід  |   Контакти
© Медична бібліотека- 2007-2009 | Статтi партнерiв