РекламаОт партнеровОрганізація постачання лікарськими засобами аптечних установ


РЕФЕРАТ
на тему:
Організація постачання лікарськими засобами аптечних установПЛАН
1. Визначення поточної потреби аптечних установ у лікарських засобах
2. Формула кількісного обсягу замовлення
3. Характеристика постачальників лікарських засобів і виробів медичного призначення
4. Особливості замовлення наркотичних та психотропних речовин і прекурсорів списку № 1
5. Організація приймання товару в аптеці
Список використаної літератури1. Визначення поточної потреби аптечних установ
у лікарських засобах
Важливим розділом організаційної роботи аптеки є правильне ви¬значення поточної потреби в лікарських засобах і виробах медичного призначення. Для визначення мінімальної кількості препарату певного найменування, необхідної для задоволення попиту, треба мати таку інформацію: наявна кількість препарату; коли поновлюється замовлення; скільки замовити повторно?
Для реалізації асортиментної політики необхідно постійно здійснюва¬ти контроль товарних запасів. Він полягає у підрахунку запасів, наявних у конкретному місці зберігання, а також у відстеженні процесу їх збільшен¬ня чи зменшення. Для цього використовують журнал обліку відмовлень, який ведеться безпосередньо в торговому залі, а також журнали обліку дефектури при наявності в аптеці окремого відділу запасів. Крім цього, велике значення має практичний досвід, зокрема знання поточних витрат того чи іншого лікарського засобу або виробу медичного призначення.
Поточний облік товарних запасів виявить, скільки товару ще є в на¬явності, але не визначить термінів і обсягів нових закупок. Для того тре¬ба визначити:
- темпи продажу лікарського засобу (середній попит);
- тривалість часу між перевіркою товарних запасів;
- резервні запаси в разі відхилення рівня попиту протягом закупі¬вельного періоду;
- прогнозований залишок препарату в аптеці на день поставки.

2. Формула кількісного обсягу замовлення
Для встановлення кількісного обсягу замовлення використовують таку формулу:
КОЗ = (ППТЗ + ПОЗ) х СДНП + РЗ-3,
де КОЗ - кількісний обсяг замовлення конкретного препарату;
ППТЗ - періодичність перевірки товарних запасів в аптеці;
ПОЗ - період отримання замовлення;
СДНП - середньоденний норматив продажу лікарського засобу;
РЗ - його резервний запас;
З - прогнозований залишок на день поставки.
Наприклад, кожних шість днів здійснюється перевірка товарних за¬пасів і оформлення замовлення, ще три дні йде на отримання замовлен¬ня і за розрахунками щоденно продається п'ять упаковок препарату А, бажаний резервний запас відповідає середньоденному попиту, залишок на день поставки становитиме п'ять упаковок цього препарату. Таким чином, аптека має замовити: КОЗ = (6 + 3)х5 + 5-5 = 45 упаковок препарату А.
Розглянута формула може бути застосована у випадках, коли попит медикаментів різко не змінюється за достатньо великий інтервал часу, тобто для них характерний високий і середній рівень передбачуваності споживання.

3. Характеристика постачальників лікарських засобів і виробів медичного призначення
Якщо визначено, що, коли і скільки необхідно замовити аптеці, то на¬ступним завданням є знаходження потенційного постачальника. В якості постачальників виступають заводи-виробники і оптові фармацевтичні фірми (схема 2).
Базовими виробниками лікарських засобів в Україні є: "ФФ "Дарни¬ця", корпорація "Артеріум" (обидва - Київ), "ФК "Здоров'я" (Харків), "Фармак", "Борщагівський ХФЗ", "Індар" (всі-Київ), "Біостимулятор" (Одеса), "Київський вітамінний завод" (Київ), ДЗ ДНЦЛЗ (Харків). До основних вітчизняних виробників виробів медичного призначення нале¬жать: "Гемопласт" (Білгород-Дністровський Одеської обл.), "Кампус Коттон Клаб" і "Київгума" (обидва з Києва), "Ватфарм" (Черкаси), "Сарепта-Віскопласт" (Донецьк), "Фармсервіс" (Запоріжжя), "Поліком" (Брошнів Івано-Франківської обл.).

Схема 2. Постачальники лікарських засобів і виробів медичного призначення
Український ринок розробляє також понад 300 зарубіжних фармаце-вичних виробників з майже 60 країн світу. Найбільше ліків поставляє Німеччина, Індія, Франція, Словенія та Угорщина, а серед підприємств -угорський хімічний завод Richter Gedeon Rt, французька компанія Sanofi-Aventis, словенські підприємства KRKA та Lek.
Проте безпосередня співпраця аптек з виробниками напряму, хоча у них і нульова торгівельна націнка, ускладнена тим, що:
по-перше, мінімальна сума угоди та/або мінімальна партія поставки є для значного числа аптек настільки великою, що при нестачі обігових коштів призводить до неможливості закупки необхідного товару;
по-друге, закупка може призвести до затоварювання аптеки лікарсь¬кими засобами того чи іншого виробника, який, як правило, має малий асортимент;
по-третє, територіальна віддаленість виробників для більшості аптек не сприяє оперативності поставок товару.
Тому більшість аптек звертаються до оптових посередників, оскіль¬ки вони працюють з широким асортиментом лікарських засобів і ви¬робів медичного призначення. Крім цього, оптові фармацевтичні фірми в абсолютній більшості є ближчими до аптек, ніж виробники, можуть здійснювати дрібні поставки, характеризуються гнучкістю стосовно термінів поставок, надають товарний кредит, і все це при невисокій тор-гівельній надбавці до оптової ціни виробника (митної вартості) за посе¬редницькі послуги. За даними дослідження, аптека у середньому співпра¬цює з 22 постачальниками при розмаху варіації від 4 до 76 контрагентів. Істотна їх частина - це оптові фармацевтичні фірми.
Заданими опитування, найпопулярнішими оптовими посередниками є: "Оптіма-фарм", "ВВС-ЛТД", "Альба Україна", "БаДМ", "Фалбі", "Ар-тур-К", "Елегант-фарм", "Гедеон Ріхтер - Укрфарм" (всі - Київ), "Об¬ласна аптечна холдингова компанія" (Донецьк),"Фармвест" (Дніпропет¬ровськ). Більшість з них - це національні дистрибутори. На сьогодні спостерігається зростання частки національних і міжрегіональних опто¬вих посередників у територіальних ринках, проте роль регіональних та місцевих фірм усе ще значна.

4. Особливості замовлення наркотичних та психотропних речовин і прекурсорів списку № 1
Необхідно підкреслити, що для отримання наркотичних та психотроп¬них засобів, прекурсорів списку № 1, спирту етилового в масі "ангро" треба обов'язково оформляти письмові вимоги-замовлення встановле¬ної форми, підписані завідувачем аптеки (або його заступником) та заві¬рені круглою печаткою цього закладу Такі вимоги, а також рахунки-фактури постачальника виписуються окремо від замовлень на Інші лікарські засоби та вироби медичного призначення, причому кількість замовлених І відпущених лікарських засобів вказується словами
Відпуск наркотичних І психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку № 1 здійснюється за окремими дорученнями типової форми № М-2, оформленими у встановленому порядку Із зазначенням в них найменувань І кількостей (словами) всіх отриманих засобів Термін дії такого доручення не більше 10 календарних днів Разом з дорученням подається паспорт
Замовлення наркотичних І психотропних лікарських засобів, прекур¬сорів списку № 1 можуть здійснювати лише державні та комунальні зак¬лади охорони здоров'я, де обладнані спеціальні кімнати для зберігання цих препаратів Перелік таких закладів затверджується керівниками управлінь охорони здоров'я або аптечних управлінь місцевих держ¬адміністрацій чи ДКП "Фармація"

5. Організація приймання товару в аптеці
Приймання товару від постачальника в аптеці здійснює комісія або відповідальна особа (уповноважена особа), що призначена наказом заві¬дувача аптеки.
Організація проведення вхідного контролю якості лікарських засобів в аптеках регламентується наказом МОЗ України № 436 від 30.10.2001 р.
Вхідний контроль якості лікарських засобів в аптеках здійснює уповнова¬жена особа, яка повинна мати вищу або, як виключення для сільської місце¬вості, середню фармацевтичну освіту. ЇЇ прізвище, контактний телефон та форму зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) слід повідомляти обласній (міській) державній інспекції з контролю якості лікарських засобів (далі - територі¬альній інспекції). До компетенції уповноваженої особи належить підготовка та оформлення висновку щодо результатів вхідного контролю якості серій лікарсь¬ких засобів з відміткою про передачу їх до реалізації.
Головними обов'язками уповноваженої особи є:
- перевірка лікарських засобів, які надходять в аптеку, і супровідних до¬кументів - накладних (з обов 'язковим зазначенням назви, дозування, лікарсь¬кої форми, номера серії, кількості, найменування виробника), висновків якості виробників, даних про реєстраційний статус лікарського засобу;
- оформлення висновку вхідного контролю якості лікарських засобів;
- ведення реєстру лікарських засобів, які надійшли до суб'єкта гос¬подарської діяльності;
- перевірка наявності в аптеці неякісних та фальсифікованих серій лікарських засобів згідно з інформацією територіальної інспекції;
-надання територіальній інспекції повідомлень про виявлені неякісні та фальсифіковані лікарські засоби або про які є підозра щодо їх якості. Призупинення торгівлі такими лікарськими засобами;
- погодження внутрішнього порядку обігу лікарських засобів.
Вхідний контроль якості лікарських засобів, які надходять в аптеку, полягає в тому, що:
1. Закуповувати і одержувати лікарські засоби слід тільки в суб'єктів, які мають діючі ліцензії на право оптової торгівлі. Копії таких ліцензій додаються до угод про постачання і зберігаються у завідувача аптеки чи уповноваженої особи з усім комплектом документів.
2. Одержані аптекою лікарські засоби повинні пройти візуальний кон¬троль уповноваженою особою, позитивний письмовий висновок якої є дозволом на реалізацію цих лікарських засобів.
3. Уповноважена особа перевіряє відповідність одержаних лікарських засобів супровідним документам щодо кількості, дозування, номерів серій, термінів придатності, реєстраційного статусу, назви, лікарської форми, ви¬робника. Кожна серія лікарських засобів повинна супроводжуватися сер¬тифікатом якості, що видається виробником, завіреним печаткою остан¬нього постачальника. Лікарські засоби, перелічені нижче, повинні додат¬ково супроводжуватися сертифікатом аналізу, що виданий лабораторією, яка підпорядкована або уповноважена територіальною інспекцією.
4. Групова тара, зовнішня (вторинна) та внутрішня (первинна) упа¬ковки, маркування, листок-вкладка, зовнішній вигляд без розкриття упа¬ковки перевіряються на цілісність, однорідність, наявність пошкоджень, якість пакувальних матеріалів. При потребі, якщо виникла підозра щодо якості, лікарські засоби перевіряються з розкриттям упаковок стосовно розмірів, форми, кольору, однорідності, кількості одиниць в упаковці, на¬явності забруднень.
5. При позитивному результаті вхідного контролю уповноважена осо¬ба передає одержані серії лікарських засобів в реалізацію.
6. При негативному результаті вповноважена особа складає акт про виявлені дефекти, який є підставою для повернення партії постачальни¬ку. Копія акта подається у територіальну інспекцію, яка після проведен¬ня додаткової перевірки та вибіркового лабораторного аналізу вживає заходів щодо інформування інших аптек про виявлені неякісні або фаль¬сифіковані лікарські засоби та контролює дії постачальника щодо їх зни¬щення, утилізації або повернення (у разі неякісних серій) виробнику.
7. У разі виникнення сумніву щодо якості лікарських засобів при ви¬конанні візуального контролю вповноважена особа відбирає зразки сум¬нівних лікарських засобів та направляє їх у територіальну інспекцію для проходження лабораторних досліджень. На час проведення таких до¬сліджень, до остаточного вирішення питання про їх якість, серія сумнівних лікарських засобів перебуває у карантині, ізольовано від інших лікарських засобів, з позначенням "Торгівля заборонена до окремого роз¬порядження".
Лікарські засоби, що надійшли в аптеку, оприбутковуються в день надходження за їх фактичною кількістю.
Перелік ліків, які підлягають обов'язковій лабораторній перевірці:
- субстанції, що використовуються в аптеках для виготовлення па¬рентеральних лікарських форм і ліків, що застосовуються в очній прак¬тиці (за всіма параметрами аналітико-нормативної документації-АНД);
- наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які підляга¬ють спеціальному контролю згідно з чинним законодавством;
- лікарські засоби, що використовуються для наркозу, зокрема, інга¬ляційного (за винятком кисню і закису азоту);
- рентгенконтрастні засоби, у т. ч. барію сульфат;
- протитуберкульозні препарати (зокрема, комбіновані), що містять римфаміцин, ізоніазид, етамбутол, піразинамід.


Список використаної літератури
1. Закон України "Про лікарські засоби" від 4 квітня 1996р. № 123/ 96 ВР (зі змінами, внесеними згідно з Законом № 70/97 від 14.02.1997) // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів ста¬ном на 10 лютого 2001 р. - Харків: Мегаполіс, 2001. - С. 32-35.
2. Закон України від 8 липня 1999 p. № 863-XIV "Про внесення змін до Закону "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речо¬вин, їх аналогів і прекурсорів" // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 р. -Харків: Мега¬поліс, 2001.-С. 576-579.
3. Наказ МОЗ України від 16 березня 1993 р. № 44 "Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та ви¬робів медичного призначення" // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001р.- Харків: Мега¬поліс, 2001,-С. 408-418.
4. Перелік ліків обов'язкового асортименту для аптечної мережі, затверджений Наказом МОЗ України від 18 серпня 1995 р. № 153 // Юридичні аспекти фармації: Збірник нормативно-правових актів станом на 10 лютого 2001 р. - Харків: Мегаполіс, 2001. - С. 369-571.
5. Громовик Б., Гасюк Г., Мороз Л., Чухрай Н. Фармацевтичний маркетинг. Навч. посібник. - Львів: Наутілус, 2000. - С. 76.
6. Украинский фармацевтический рейтинг // Еженедельник "Ап¬тека", 2002. - № 8. - С. 3-6; № 9. - С. 4-5.

Завантажити

(Размер: 14.76K / Загрузок: 353)


Сайт: Autor   Добавлен: 6.09.07


    Головна сторінка   |  Книжки, довідники, підручники (8)  |  Статті, навчальні матеріали (747)  |    Роботи з медицини (756)   |    Вхід  |   Контакти
© Медична бібліотека- 2007-2009 | Статтi партнерiв