РекламаОт партнеровГігієнічне значення хімічного складу повітря

Реферат на тему:
Валеологічна етнопедагогіка

План
1. Здоров’я – найважливіший феномен буття.
2. Найбільше багатство – здоров’я.
а) здоров’я і фольклор;
б) раціональні зерна санітарно-гігієнічних вимог;
в) шкідливість перегрівання дитячого організму;
г) неправильне харчування.
3. Українська народна оздоровча система.
а) людина – це частина природи;
б) значення води в житті;
в) земля – велика оздоровча сила;
г) важливий засіб оздоровлення – сонце.

Український народ з глибокої давнини поціновує здоров'я як найважливіший фе¬номен буття. Багата скарбниця народної мудрості — фольклор — тому підтвердження. Глибоке розуміння необхідності турботи про своє здоров'я маємо й в образних порівняннях ("Здорова, як вода", "Здоровий, як дуб"), і в чис¬ленних прислів'ях та приказках:
Найбільше багатство — здоров'я. Без здоров'я нема щастя.
Бережи одяг, доки новий, а здоров'я, доки молодий.
Тримай ноги в теплі, голову в холоді, живіт у голоді — не будеш хворіти, будеш довго жити.
Як нема сили, то й світ не милий.
У кого болять кості, той не думає Іти в гості.
Поганому животу І пироги вадять.
Здоров'я маємо — не дбаємо, а втративши, плачемо.
Побажання здоров'я є в народних піснях, колиско¬вих, колядках та щедрівках.
Турбота про здорове покоління програмувалася ще в дошлюбний період, під час весілля і в подальшому зумовлювала поведінку вагітної жінки. Так, під час ве¬сілля нареченим не дозволялося пити алкогольні напої та палити.
В народі засуджувалися ранні шлюби, бо організм батьків, особливо матері, ще недостатньо зміцнів для продукування нащадків. Не дозволялося укладати шлю¬би між близькими родичами, бо це теж погано позна¬читься на нащадках.
Вагітну жінку намагалися убезпечити від важких ро¬біт, від нервових потрясінь, дбали про якісне повноцін¬не харчування. Новонароджене дитя купали у літеплі (воді кімнатної температури), у воду кидали різне зілля, що мало оздоровчий вплив, примовляючи з безмежною лю¬бов'ю й теплом наївні сподівання:
даю у купіль любисток, щоб люди любили;
кидаю листя дуба, щоб сини й дочки були міцні, як дубочки;
кидаю ромашку, щоб ніжними були діти;
кладу материнку і чебрець, щоб зростали в рідному краю з рідним словом, а запах материнки І чебрецю зав¬жди повертав до рідних порогів.
Раціональні зерна санітарно-гігієнічних вимог містять численні правила й заборони щодо утримання помеш¬кання, хатнього начиння, користування предметами осо¬бистої гігієни, як-от:
необхідно закривати від пилу та комах посуд з їжею чи відро з водою;
перед тим, як саджати хліб у піч, вишкребти й почис¬тити діжу від тіста, накрити її;
їсти тільки своєю ложкою;
витиратися своїм рушником;
по закінченні дня замітати хату;
не можна невмитому виходити з хати;
виливати помиї перед порогом;
викидати кістки за вікно.
В нашого народу склалися усталений досвід та прак¬тика збереження навколишнього середовища і піклування про гігієну — свою власну, майбутньої матері та дитини.
Деякі заборони й певні правила поведінки, що пода¬валися здебільшого як повір'я, приписи, заклинання, бу¬ли примітивними. Вони відобразили ілюзорні уявлення про навколишній світ (скажімо, заборона вагітній жінці наступати на коромисло, бо в дитини на ногах будуть нариви, або лякатися — тому що в дитини на тому місці, якого з переляку торкнулася майбутня мати, буде ро¬дима пляма, схожа на те, чого злякалася жінка). Однак усі вони ґрунтувалися, як правило, на бажанні запобігти шкідливим та небезпечним для здоров'я дитини впли¬вам. Адже негативні емоції, що переживає жінка, шко¬дять дитині.
Заборони й правила, що містили в собі звичаї та об¬ряди, які з дня народження І до останніх днів регламен¬тували поведінку людини І спонукали до здорового спо¬собу життя, забезпечували життя в гармонії з навколиш¬нім середовищем, з природою, людьми і самою собою.
Збереження здоров'я і працездатності протягом життях, завжди вважалося великим щастям. "Не смерть страш¬на, а недуга, — говорили в народі, бо здоров'я не ку¬пиш ні за які гроші, і берегти його треба змалку.
У науковій літературі існує багато визначень здоров'я. За І.Брехманом, здоров'я — це не відсутність хвороби, а гармонія фізичного і психічного в людині. Це — спокійні стосунки між людьми, єднання з природою і мир в душі.
Усвідомлення цінності здоров'я часто приходить то¬ді, коли воно частково втрачене. Статистика вимальо¬вує сумну картину. Цілком здоровими в Україні народ¬жуються тільки двадцять відсотків немовлят. На 1000 ді¬тей віком від одного до 14 років реєструють 1300 хво¬роб, серед яких основними є захворювання централь¬ної нервової системи, органів чуття, травлення.
Наші діти часто кволі, бліді, анемічні чи з явними оз¬наками ожиріння, що не менш небезпечно. Стан здо¬ров'я і дітей, і дорослих дуже тривожний, що спонукує фахівців шукати причини та шляхи подолання цих нега¬раздів. Нерідко стикаємося з різними звинуваченнями на адресу лікарів дитячих закладів, бабусь і, звичайно ж, екології... Нарікання справедливі лише до деякої мі¬ри, адже спадковість, вродженість, оточуюче середови¬ще й медичне обслуговування за офіційними даними спричинюють лише 50 % захворювань. Половина ж хво¬роб виникає внаслідок зневажливого ставлення людей до свого здоров'я, інакше кажучи — через обраний спосіб життя. В повній мірі це стосується й того, як дорослі організували життя своїх малюків.
Досить часто ми стикаємося з перегріванням дитя¬чого організму, що порушує процес становлення тер¬морегуляційної системи. Це відбувається і в надто теп¬лому приміщенні, і навіть на свіжому повітрі через над¬мірно теплий одяг дітей. Тобто дитина постійно відчу¬ває себе наче в термостаті. А переконати батьків, що в малюка генетично закладена здатність легше перено¬сити холод, ніж спеку, практично неможливо. І послаб¬лення захисних сил дитячого організму, яке призводить до зменшення опірності хворобам, великою мірою є ре¬зультатом неправильно! організації життя малюків. На¬ші прадіди добре розуміли шкідливість перегрівання тіла. Всі ми знаємо українське прислів'я "Тримай голо¬ву в холоді, ноги в теплі — проживеш довгий вік на зем¬лі". Звернімо увагу, що воно знаходить підтвердження у висновках Гіппократа: якщо людина часто перебуває в теплі, це призводить до таких сумних наслідків, як слаб¬кість м'язів, нервів, послаблення розумової діяльності, кровотечі, випадків непритомності. Наступна причина ослаблення організму — непра¬вильне харчування. Люблячі батьки, бабусі, дідусі зав¬жди раді нагодувати чи пригостити своїх малят солод¬ким, борошняним, жирним. Відтак — одні діти страж¬дають від ожиріння, інші скаржаться на відсутність апе¬титу. В останньому випадку дорослі часто вдаються до насильства, годуючи малого, не беручи до уваги його апетиту, потреби в їжі. Нерідко харчування дитини в сім'ї організовується без урахування зросту, ваги й емо¬ційного стану дитини. Насильне годування дитини аж ніяк не йде їй на користь, а іноді викликає таке захво¬рювання, як анорексію.
Ще один варіант прислів'я, що ми його вже наводи¬ли: "Тримай ноги в теплі, голову в холоді, живіт у голоді — не будеш хворіти, будеш довго жити".
Дуже згубною для здоров'я давно вже визнано гі¬подинамію. "Якщо дитина бігає й грається, то їй здо¬ров'я усміхається", — каже народна мудрість. Дорослі ж, на жаль, дуже часто стримують дитячу рухову ак¬тивність.
Сучасна медицина та фармакологія пропонують нам безліч лікувальних препаратів, і ми, не роздумуючи, кидаємося вивчати анотації й застосовувати найефективніші з ліків, аби дитина швидше одужала. Відкидається спосіб повернення доброго стану здоров'я шляхом застосування лікарських рослин та викорис¬тання власних опірних сил дитячого організму як нез¬ручний, такий, що потребує багато клопоту та й не дає миттєвого, як хотілося б, результату. Натомість ліки, особливо антибіотики, роблять (лікуючи одну хворобу) свою згубну справу: руйнують імунну сис¬тему організму. Дитина стає слабкою, незахищеною, частіше хворіє.
І звичайно ж, великою мірою залежить фізичний стан людини від стану її психіки. Пригнічена психіка позбав¬ляє її душевного комфорту, викликає тривожність, нес¬покій, страх. "Як на душі, так І на тілі", — говорять в народі. "Весела думка — половина здоров'я".
Звернімося до етнопедагогіки, адже її принципи хоч і базуються подекуди на невиправданих забобонах, проте в кінцевому результаті забезпечують зростання здорової дитини, здоровий спосіб життя дорослої лю¬дини.
Наші прадіди були здоровіші за сьогоднішнє поколін¬ня — зокрема завдяки тому, що багато часу перебували на свіжому повітрі, працювали фізично, вели рухливий спосіб життя, мали повноцінне харчування, жили серед природи, яка позитивно впливала на духовність, фізич¬не і психічне здоров'я.
Українська народна оздоровча система будується, як і системи інших, зокрема східних народів, на сповідуванні єдності п'яти стихій природи: земля — вода — дерево — залізо — вогонь. Людина — це частина природи, І всі процеси, що відбуваються в довкіллі, неодмінно і паралельно відбуваються в люд¬ському організмі. Тож для того, щоб стати сильним, як природа, треба жити в єдності з нею, підкорятися її законам.
Безперечне позитивне значення має перебування на свіжому повітрі, до чого всіляко заохочує народна пе¬дагогіка. Вченими доведено, що певний вплив на орга¬нізм мають температура, вологість повітря, швидкість руху його потоків, його аероіонів. Склад аероіонів різ¬ний, скажімо, у морського й лугового повітря. Так, у по¬токах повітря, які дмуть з моря, переважають натрієві, бромисті і магнієві солі, вітер з луків несе деревний І квітковий пилок та аероіони фітонцидів. Відомий німець¬кий лікар X.Гуфеланд писав: "Щоденна повітряна ванна корисна для здоров'я. Вона дає тілу гнучкість і силу, душі — радісний настрій".
У великому пошанівку завжди була в нашого народу вода. Є безліч прислів'їв, приказок, народних повір'їв, казок про "живу" і "мертву" воду. Воду називають кров'ю землі. З одного боку — це цілюща животворна сила, ос¬нова всього живого на землі, з другого — грізна, руйнів¬на стихія.
Воду здавна використовували з лікувальною і оздо¬ровчою метою. Парення в лазні і занурення в холодну воду, припарки і компреси, вологі обгортання для ніг, рук та Інші процедури використовувалися здавна для лікування багатьох захворювань.
Наші прадіди вірили, що оскільки вода має власти¬вість змивати бруд, то з таким же успіхом вона може очищати людину від хвороб.
Великою оздоровчою силою наділяли і землю. Рід¬на земля завжди асоціюється з образом матері ("ма¬тінко земле"). На чужині земля з рідного краю гріє серце. Земля годувала й напувала людину, давала їй силу І ставала останнім притулком в кінці життєвого шляху.
Контакт із землею — прекрасний засіб гартування ор¬ганізму, надійний засіб запобігання плоскостопості. На жаль, ми рідко залучаємо до цього наших малюків. А такий спосіб зміцнення здоров'я відомий з давніх-да¬вен. Сучасні вчені-фізіологи доводять, що підошви ніг належать до найбільш рефлексогенних зон людського організму. Стопи ніг — це наш розподільний щит, на яко¬му є 72000 нервових закінчень: через нього можна впли¬вати на будь-яку частину тіла. Крім того, на підошвах стоп значно більше, ніж на Інших частинах тіла, терморецепторів, які реагують на тепло і холод і до того ж рефлекторно пов'язані з носовою частиною гортані. Са¬ме через босі ноги земля поглинає електричні розряди, які накопичуються в організмі внаслідок носіння синте¬тичного одягу.
Ходіння босоніж— це своєрідний точковий масаж, який тонізує організм і підтримує його в робочому стані. Ось чому наші пращури менше скаржилися на хвороби ніг, бо здебільшого ходили босоніж.
Важливим засобом оздоровлення завжди було сон¬це. "Коли сонечко пригріє, то й трава зеленіє", "Сонце гріє, сонце сяє, вся природа воскресає". Про цілющі властивості сонячних променів говорив ще Гіппократ. Вони дуже корисні: поліпшують обмінні процеси, дихан¬ня, кровообіг, тонус нервової системи.
Людське буття, соціальні й родинні стосунки знайшли своє відображення в обрядових та календарно-обрядо¬вих піснях та дійствах. Система обрядів відповідала кос¬мічним циклам, нагальній потребі людини жити в актив¬ній співтворчості з природою.

Завантажити

(Размер: 8.66K / Загрузок: 311)


Сайт: Autor   Добавлен: 15.09.07

Чтобы ортопедические подушки купить в СПб, заходите на orto-ved.ru

    Головна сторінка   |  Книжки, довідники, підручники (8)  |  Статті, навчальні матеріали (747)  |    Роботи з медицини (756)   |    Вхід  |   Контакти
© Медична бібліотека- 2007-2009 | Статтi партнерiв