РекламаОт партнеровМатеріальна відповідальність аптечних працівників. Документальне оформлення договору

РЕФЕРАТ
на тему:
Матеріальна відповідальність аптечних працівників. Документальне оформлення договору
ПЛАН
Вступ
1. Мета, підстави та суб'єкти матеріальної відповідальності
2. Оформлення матеріальної відповідальності і порядок відшкодування збитків

Вступ
Матеріальна відповідальність - це юридична відповідальність за майнові збитки, заподіяні аптеці.
Приймання товару в аптеці здійснюється матеріально відповідаль¬ними особами, оскільки в бухгалтерському обліку приймання товару тісно пов’язане з матеріальною відповідальністю персоналу.
Матеріальна відповідальність полягає в забезпеченні збереження майна, цінностей аптеки та відшкодуванні заподіяних збитків. При прий¬манні на роботу оформляється договір з працівником аптеки про повну матеріальну відповідальність за ввірені цінності
Види матеріальної відповідальності подано в табл. 1.
На завідувача аптеки покладається обов'язок створити працівни¬кам умови, необхідні для нормальної роботи І забезпечення повного збереження довіреного майна.

1. Мета, підстави та суб'єкти матеріальної відповідальності
Основна мета матеріальної відповідальності - це забезпечення пра¬цівником або групою працівників збереження доручених йому або їм то¬варно-матеріальних цінностей і грошових засобів та відшкодування збитків, завданих у результаті недбайливих, необережних або умисних дій.
Матеріальна відповідальність вводиться на роботах, пов'язаних з ре¬алізацією (відпуском) товарів, підготовкою їх до реалізації, а також на роботах з приймання на зберігання, обробки, зберігання, відпуску то¬варно-матеріальних цінностей. Вона буває повною і обмеженою. У пер¬шому випадку на працівника покладено обов'язок відшкодувати нане¬сену ним шкоду в повному розмірі без будь-яких обмежень, у другому -в розмірі не більше його місячного заробітку. Повна матеріальна відпо¬відальність може бути індивідуальною або колективною (бригадною).
Матеріально відповідальною особою є працівник, якому доручені у зв'язку з характером трудових обов'язків товарно-матеріальні цінності і грошові засоби та на якого в силу законодавства (касири) або за угодою (завідувачі аптек, якщо вони несуть матеріальну відповідальність, їх заступники, завідувачі відділів, їх заступники, провізори, фармацевти, молодші фармацевти, завідувачі аптечних пунктів і кіосків) покладена повна матеріальна відповідальність за збитки, завдані з їх вини.
Індивідуальна матеріальна відповідальність покладається на:
- касирів;
- завідувачів аптечними закладами, завідувачів відділами аптеки, де немає можливості ввести колективну (бригадну) матеріальну відпові¬дальність;
- завідувачів і працівників відокремлених структурних підрозділів аптеки.
В аптеках, де є відділи та організоване окреме зберігання товарів і облік товарно-матеріальних цінностей, вводиться бригадна матеріальна відповідальність. В аптеках, в яких відсутні відділи, а також коли неможливо відокремити матеріальну відповідальність кожного праців¬ника аптеки і укласти з ним договір про індивідуальну відповідальність, оформляється договір про колективну матеріальну відповідальність.
До складу колективу (бригади) включають завідувачів аптек (якщо вони здійснюють матеріальну відповідальність), їх заступників, завідувачів відділів та їх заступників, провізорів, фармацевтів, молодших фармацевтів.
В аптечних закладах матеріальну відповідальність не здійснюють стар¬ші провізори, провізори-аналітики, фасувальники, бухгалтери, санітарки-мийниці, прибиральниці, працівники віком до 18 років.
У випадку, коли деякі з цих працівників беруть участь у прийманні, виготовленні, зберіганні і відпуску товарно-матеріальних цінностей, вони (крім тих, що не досягли вісімнадцятирічного віку) можуть бути вклю¬чені в склад колективу матеріально відповідальних з обмеженою відпо¬відальністю за можливі збитки.2. Оформлення матеріальної відповідальності і порядок відшкодування збитків
Матеріальна відповідальність оформляється письмовою угодою, ук¬ладеною між працівником (працівниками) і аптекою. У випадку відмови працівника від підписання угоди про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність власник аптеки може запропонувати працівнику іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації. При відсутності такої роботи або відмови працівника від запропонованої роботи він може бути звільне¬ний у відповідності з чинним законодавством.
При зміні керівника колективу (бригади) або звільненні більше 50% від його початкового складу угода про матеріальну відповідальність пе¬реоформляється. Угоду не переоформляють при вибутті зі складу колек¬тиву (бригади) окремих працівників або при прийманні в колектив (брига¬ду) нових працівників (крім керівника). У таких випадках навпроти звільне¬ного члена колективу (бригади) вказується дата його вибуття, а новий працівник підписує угоду і вказує дату вступу в колектив (бригаду).
Основою для притягнення членів колективу (бригади) до матеріаль¬ної відповідальності є майнові збитки, які підтверджуються результата¬ми інвентаризації.
Збитки, виявлені при відсутності прямих винуватців їх виникнення, відшкодовуються членами колективу (бригади):
- пропорційно посадовому окладу;
- пропорційно часу, фактично відпрацьованому за період від остан¬ньої інвентаризації до дня встановлення збитків.
Члени колективу (бригади) звільняються від відшкодування збитків:
- коли буде встановлено, що збитки спричинені не з їх вини (напри¬клад, стихійне лихо, крадіжка);
- коли будуть встановлені конкретні винуватці виявлених збитків з числа колективу (бригади).
Збитки відшкодовуються незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. За згодою власника аптеки працівник може передати для покриття запо¬діяної шкоди рівноцінне майно або поправити пошкодження. Розмір усіх відрахувань при кожній виплаті заробітної плати не може перевищувати 20%, а у випадках, окремо передбачених законодавством - 50 % заро¬бітної плати, яка належить до виплати працівникові.
Розпорядження про утримання заробітної плати має бути видане не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звер¬нено до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це пра¬цівникові. Якщо працівник не згодний з фактом відрахування або його розміром, неузгоджені питання за його заявою розглядаються у поряд¬ку вирішення трудових суперечок.

3. Документальне оформлення надходження товару
Отже, матеріальна відповідальність виникає з моменту приймання товару матеріально відповідальними особами. Якщо при прийманні то¬вару встановлено недостачу або брак, то приймання припиняється, за¬безпечується подальше зберігання цього товару. Якщо недостачу вияв¬лено при перевірці ваги нетто, або кількості одиниць в певних місцях, отримувач призупиняє приймання товару зберігає І показує постачаль¬нику тару І упаковку розпечатаних місць І товар, який там міститься Представник постачальника, який перебуває в одному населеному пункті з отримувачем, повинен прибути не пізніше від наступного дня після одер¬жання виклику, якщо медикаменти швидко псуються - то протягом чотирьох годин. Представник, який знаходиться в іншому населеному пункті, повинен прибути протягом трьох днів. Якщо у встановлений термін представник не прибув, то товар приймається в присутності представ¬ника незаінтересованої сторони або самостійно, якщо постачальник дає згоду на одностороннє приймання товару.
Для одержання товару матеріально відповідальним особам видаєть¬ся доручення (''Інструкція МФУ про порядок реєстрації виданих, поверне¬них і невикористаних доручень на одержання цінностей" від 6.05.1996 р. за №99). Доручення оформляється на спеціальних позавідомчих блан¬ках №М-12, підписується керівником і головним бухгалтером. Доручен¬ня видається посадовим особам, які працюють на цьому підприємстві. Термін дії доручення - 10 днів.
Таблиця 1. Матеріальна відповідальність в аптеках


Лікарські засоби та вироби медичного призначення надходять в ап¬теку безпосередньо від заводів-виробників або від оптових посередників (фармацевтичні фірми, бази), які мають діючі ліцензії на право оптової торгівлі. Копії ліцензій додаються до угод постачання і зберігаються в аптеці з усім комплектом медикаментів.
При відвантаженні товарів постачальник зобов’язаний надати серти¬фікати якості на всі лікарські засоби з описом зовнішнього вигляду та відміткою кількісного вмісту діючих речовин, виписує супровідні документи (рахунок-фактуру, товарно-транспортну накладну (бланк 1) і по¬даткову накладну (бланк 2), на підставі яких товар в аптеці приймають за кількістю і якістю.


Список використаної літератури
1. Громовик Б.П. Організація роботи аптек. – Вінниця, 2005.
2. Терещук С.І. та ін. Система бухгалтерського обліку в аптеках. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 280 с.
Завантажити

(Размер: 1.8M / Загрузок: 512)


Сайт: Autor   Добавлен: 6.09.07


    Головна сторінка   |  Книжки, довідники, підручники (8)  |  Статті, навчальні матеріали (747)  |    Роботи з медицини (756)   |    Вхід  |   Контакти
© Медична бібліотека- 2007-2009 | Статтi партнерiв