РекламаОт партнеровЗначення та охорона тваринРЕФЕРАТ
на тему:
Значення та охорона тварин
Охорона риб
У зв'язку із все зростаючими потребами людини в харчових продуктах, удосконаленням методів і знарядь лову, з погіршенням екологічного стану багатьох водойм рибні запаси значно зменшилися і продовжують зменшуватися. Тому рибу необхідно не тільки охороняти, але і піклуватися про її розпліднення. Сьогодні в нас існує Державна інспекція з охорони і відтво рення рибних запасів та регулювання рибальства, яка встанов лює певні обмеження вилову риби. Крім того, вона веде бороть бу з браконьєрами, тобто особами, що добувають рибу недозволеними способами, у заповідних зонах чи у заборонений час.
Рибний промисел наносить дуже серйозні втрати деяким видам риб. Так, китобійний промисел, на який начебто і введе на річна квота, призводить до того, що популяції китів перебува ють під загрозою вимирання. Як приклад можна навести і про мисел перуанського анчоуса. Незважаючи на річну квоту видо бутку анчоуса, його популяція різко скоротилася, а улови стали низькими. Виходить, що якщо не контролювати рибальський промисел і не давати можливості відновлюватися «затребува ним» популяціям, їх види будуть утрачені назавжди.
Різке зниження чисельності промислової риби спостерігається не тільки на популяціях китів та анчоуса, а й на промислі північно морського оселедця і камбали, тихоокеанської сардини і лосо ся, північноатлантичної тріски й ін.
Для того щоб зупинити зникнення деяких популяцій, необхід но врегулювати їх вилов, дати можливість виживати дорослим істотам товарної кондиції, розмножуватися, забезпечити вижи вання та ріст молоді. Але, на жаль, багато промислових популяцій або наближаються до межі загибелі, або вже перейшли через цю межу.
Повністю заборонені й суворо караються законом хижацьке винищування риб за допомогою вибухових і отруйних речовин, полювання на риб з острогою, відстріл з рушниць, перекриван ня рік сітками, застосування бреднів та ін. Нерестовища риб оголошені заповідними зонами, проводяться роботи з порятун ку риб'ячої молоді й переселення з місць нерестовища в їхнє середовище проживання.
Особливе значення надається штучному риборозведенню, ставковому рибництву, створена і посилено функціонує спе ціальна галузь із ставкового рибництва. Давно переконалися в тім, що ця галузь сільського господарства при правильній її організації може приносити значні доходи без великих затрат праці. З цією метою у ставкових господарствах роблять цілу систему ставків. Для нересту влаштовують нерестові ставки, які добре профіваються і багаті рослинністю, — нерестовища; для зимівлі — глибокі проточні зимувальні ставки; для відгодів лі — великі й багаті кормом нагульні ставки. У ставках розво дять коропів, товстолобів, амурів, линів, карасів (у тепловодних господарствах). Форель розводять у холодоводних госпо дарствах. За останні роки широко використовується метод штучного вирощування риб у садках на підігрітих водах ТЕЦ, ГРЕС, ГЕС.

Значення та охорона птахів
Значення птахів у природі й у житті людини дуже велике. Переважна більшість з них живиться комахами. Птахи споживають велику кількість їжі та винищують незліченну кількість комах-шкідників. Птахи дуже ненажерливі. Так, сини ця за добу з'їдає комах стільки, скільки важить сама. Най менші пташки — піночка, кропив'яник, корольок — важать по 8—10 г, а з'їдають за день до 17 г їжі, тобто майже в 2 рази більше, ніж важать самі.
Чималу користь приносять хижі птахи, які живляться ослаб леними тваринами і є санітарами в природі. Багато птахів, хар чуючись плодами і насінням, сприяють їх поширенню. На деяких птахів існує промислове полювання (головним чином птахів сімей ства курячих). Своєю красою і співом птахи приносять людині величезну естетичну насолоду.
Птахів необхідно охороняти, розводити в лісопарках, садах, на полях і городах, розвішуючи штучні гнізда навесні й підгодо вуючи їх узимку.
Значну роль у житті людини відіграють сільськогосподарські птахи.
Птахівництво — вигідна галузь тваринництва, що дає багато високоякісної продукції. Свійські птиці—це різноманітні породи курей, качок, гусей, індиків, а також у меншій кількості — фа занів, цесарок, голубів, їх м'ясо смачне і поживне, курячі яйця — один із незамінних продуктів.
Завдяки завзятій селекційній роботі людиною виведені різні породи курей: яйценосні, вони дають до 250 яєць на рік і 1,5— 2,5 кг м'яса, м'ясні — дають до 3,5 кг і м’ясо-яйценосні. На цей час розведення свійських птиць поставлено на промислову основу. Робота з їх догляду і приготування для них їжі механізована. Пташенята виводяться в інкубаторах. У нашій країні особлива увага приділяється охороні птахів, занесених до Чер воної книги.

Значення та охорона ссавців
Значення ссавців у природі залежить, насамперед, від Їхньої чисельності. На цей час великі звірі зустрічаються рідко, тому вони не мають істотного впливу на природні співтовари ства (ценози). Але ссавці середніх та дрібних розмірів дуже по ширені й відіграють у природі значну роль. Так, багато травоїд них ссавців (наприклад гризуни) з'їдають масу рослин та на сіння цих рослин, і в той же час вони є джерелом харчування для деяких хижаків. Окремі ссавці сприяють поширенню плодів і насіння, впливають на поновлення рослинності. Деякі хижаки, поїдаючи трупи, виконують санітарну роль.
Різноманітна роль ссавців і в житті людини. Багато хто з них служать об'єктами промислу, приносячи людині м'ясо, жир, хутро, технічну сировину. Сільськогосподарських тварин роз водять для одержання продуктів харчування, сировини для про мисловості.
Поряд із цим серед ссавців є тварини, що завдають шкоди господарській діяльності людини (наприклад мишоподібні гризу ни). Ряд ссавців є переносниками збудників небезпечних захво рювань (наприклад, чуми, туляремії, кліщового енцефаліту й ін.).
Інтенсивний промисел на багатьох звірів, руйнування місць їх проживання і розмноження призвели до того, що на цей пе ріод зникло на Землі близько 120 видів тварин (морська корова, дикий бик—тур, дикий кінь тарпан, сумчастий вовк та ін.). Близь ко 350 видів ссавців перебуває під загрозою зникнення, тому потребують охорони та захисту. Усі вони занесені в Міжнародну Червону книгу, а також у Червоні книги окремих держав.
З метою раціонального використання і відтворення ссавців у нашій країні проводиться система заходів відповідно до Закону про охорону та використання тваринного світу. Законом уста новлені певні терміни та норми полювання на промислових звірів, заходи щодо акліматизації, створення заповідників і заказників для охорони рідкісних видів, що знаходяться під загрозою зникнення.
Поряд з охороною рідкісних видів і цінних хутрових звірів необхідно берегти та навіть розводити таких дрібних ссавців, як їжаки, землерийки, кажани. Ці звірята приносять велику користь людині, знищуючи багатьох комах і мишоподібних гри зунів, які шкодять сільському господарству і здоров'ю людини.
Добровільна робота з охорони тваринного світу не повинна обмежуватися знанням того, що не слід розоряти пташиних гнізд і мурашників, знищувати джмелів та інших корисних комах. Для цього недостатньо також виготовити й розвісити кілька шпакі вень. Знання шкільного курсу «Тварини» допоможе кожному пра вильно і розумно поводити себе на природі, розвивати в себе уміння аналізувати всі господарські рішення, що приймаються щодо збереження природи.
Фахівці з охорони природи систематично укладають списки найбільш рідкісних видів рослин і тварин, які знаходяться під загрозою вимирання, вони публікуються в так званих Червоних книгах. Міжнародна спілка охорони природних ресурсів (МСОП) не тільки публікує ці списки, але і збирає інформацію про при чини, які призвели до зникнення, вживає засобів, які б призупи нили вимирання та підвищили чисельність видів, що знаходять ся під загрозою.
Нижче наведені причини, які вплинули тим чи іншим чином на зменшення чисельності різних популяцій:
* якщо потенційно придатні для життя виду ділянки зустрі чаються рідко або мають незначні площі;
* існування специфічної флори і фауни, коли, наприклад, рідкісний вид комах пов'язаний тим чи іншим чином з особли вим видом рослин, при цьому відстань до нього має бути не більшою за довжину польоту цієї комахи;
* штучне зниження чисельності: промисел, вирубка лісів, ви лов і експорт до зоомагазинів;
* втрата місцеперебування через вирубку лісів під посіви, пасовища, будівництво житла й інші потреби людства;
* обробка зелених масивів і полів пестицидами;
* знищення виду більш сильним видом хижаків або пара зитів, для яких він є основним кормом;
* вид став рідкісним через недостатню кількість у зоні їжі, сховищ, води тощо;
* недостатня спадкоємна мінливість представників виду че рез звужений діапазон їхнього місцеперебування;
* слабка адаптація виду через зміну кліматичних умов. Охорона тварин необхідна для того, щоб відновити зникаючі популяції. Людина займається промислом, полює на диких тварин і птахів, ловить рибу, вирубує ліс. У результаті цього наноситься шкода певним популяціям. Щоб уникнути їх повно го зникнення, необхідно відновлювати ці популяції для наступ ної експлуатації.

Охорона рослин
Охороняти рослинні угруповання — означає підтри мувати в них природні процеси, допомагати відновленню пору шеної рівноваги, усувати небажані фактори й наслідки нерозум ного втручання людини в життя екосистем (біогеоценозів).
На жаль, багато хто з нас, буваючи на природі, не зупи няється перед красивою квіткою, щоб помилуватися нею, а, як правило, прагне зірвати її для букету. Часом, заради цікавості, зірвуть, покрутять у руках і викидають. Звичайно, природа без межно різноманітна, прекрасна і щедра, але не можна допус кати, щоб її щедрість оберталася для неї ж руйнуванням. Адже за останні 20—30 років із Землі зникало на рік по одній тварині, на день — по одній рослині. Над природою в результаті анти-екологічної діяльності людини нависла загроза зникнення ба гатьох видів, а це для біосфери — справжня катастрофа. Тому для охорони не тільки тваринного світу, але і рослинного що річно вносяться все нові й нові види зникаючих рослин у Чер вону книгу. Так, у 1996 р. до неї було занесено понад 400 видів квіткових, 7 видів голонасінних, 6 видів плауноподібних, 8 видів папоротевих, 28 видів мохоподібних, 17 видів водоростей, більш ніж ЗО видів грибів і 27 видів лишайників. Серед них знаменита сосна піцундська, сосна ликова, звичайний пролісок, піво нія кримська, рябчик великий, ковила Лессинга, Венерин че ревичок, тюльпан Шренка та багато інших.
Найбільш вагомий захід щодо збереження рослин—це охо рона їхнього місцеперебування. Для цього створюють заповід ники, заказники, природні (національні) парки. Основна відмінність заказників від заповідників полягає в тому, що на Їхніх територіях охороняється не весь природний комплекс, як у заповідниках, а лише та його частина, яка забезпечує Існування певних видів.
У країнах СНД розроблена програма, що передбачає ство рення широкої мережі природоохоронних об'єктів. Відповідно до неї створюються заповідні зони, національні парки, регіональні ландшафтні парки тощо.
Вагому роль в охороні рідкісних рослин відіграють ботанічні сади, дослідницькі станції й інші установи. Ботанічний сад — це зосередження колекцій живих рослин — представників місце вої, вітчизняної й іноземної флори — не тільки для вивчення, але і для створення нових, більш продуктивних рослинних форм. Найважливішою ланкою в роботі ботанічних садів є акліматиза ція рослин, тобто сприяння пристосуванню їх до нових умов існу вання, до нових біогеоценозів. Ботанічні сади збагачують місце ву флору новими представниками рослинного світу. Це не тільки науково-дослідні, але і просвітницькі установи, що пропагують передові ідеї і досягнення науки ботаніки.
У наш час, коли усім відома величезна роль рослинного світу в житті людини, не можна допускати Зникнення з обличчя Землі жодного виду рослин, тому що це велика втрата насамперед для людини.
Зі зникненням виду рослин людина позбавляється однієї ча стки земного життя, що була джерелом її здоров'я, прикрасою ландшафту і надавала їй естетичну насолоду. Людина повинна дбайливо й уважно ставитися не тільки до тих рослин, що зане сені до Червоної книги, але і до тих, що всюди оточують нас — і на природі, і в саду, і будинку.
Можна отримати велике задоволення від спілкування з при родою, не зірвавши ні єдиного листка чи квітки.

Завантажити

(Размер: 10K / Загрузок: 10119)


Сайт: Autor   Добавлен: 7.09.07


    Головна сторінка   |  Книжки, довідники, підручники (8)  |  Статті, навчальні матеріали (747)  |    Роботи з медицини (756)   |    Вхід  |   Контакти
© Медична бібліотека- 2007-2009 | Статтi партнерiв