РекламаОт партнеров“Організм людини як біологічна система. Клітини людського організму.”


РЕФЕРАТ
на тему:
“Організм людини як біологічна система. Клітини людського організму.”


Знання будови і функцій людського організму доз воляє кожній людині свідомо дотримуватися науково обґрун тованих правил особистої і загальної гігієни, уникати різних за хворювань, бути здоровою, психічно і фізично розвинутою.
Щоб зберегти здоров'я, потрібно вивчити свій організм, процеси, що відбуваються в ньому, умови, що попереджають хвороби.
КЛІТИНИ ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ
Клітини — «цеглинки», з яких побудоване людське тіло. Усі живі організми, що живуть на нашій планеті, складають ся з клітин. У рослин, тварин і людини клітини — це мікроскопічні утворення, що мають усі найважливіші життєві властивості, са мовідтворення, саморегуляцію, єдність структури і функцій, істо ричний розвиток. Усі процеси, що відбуваються в клітинах на молекулярному рівні, подібні у всіх живих організмів, починаючи від простих одноклітинних і закінчуючи багатоклітинними вищи ми рослинами і тваринами. Організм людини складається з ве личезної кількості клітин, що відрізняються СВОЇМИ розмірами, формою, величиною і функціями.
Вивчення клітини пов'язане з відкриттям і використанням мікроскопа. Клітинна оболонка була відкрита в XVII столітті англій ським фізиком Р. Гуком. Розглядаючи під мікроскопом тонкий зріз пробки, Гук помітив, що вона складається з комірок, розді лених перегородками. Ці комірки він назвав клітинами. Довгий час головною-частиною клітини вважали її оболонку. Н. Грю і М. Мальпігі (1671 p.), вивчаючи анатомію рослин, також знайш ли дрібні осередки, які називали клітиною. Вперше під мікрос копом деякі клітини тваринних організмів розглянув А. Левенгук (1674 p.). Однак рівень знань про клітину не мінявся до початку XIX століття. Лише через 200 років стало зрозуміло: головне в клітині — не стінка, а її вміст. Надалі, у міру вдосконалення мікроскопа і техніки мікроскопіювання, накопичувалися і відомості про клітини тварин і рослин. На їхній основі складалися уявлен ня про клітинну організацію всього органічного світу. У1883 р. англійський ботанік Роберт Броун. показав, що обов'язковим компонентом клітини є ядро.
У 1838 р. зоолог Т. Шванн затвердив найважливіше досяг нення теоретичної біології: клітина є елементарною одиницею будови і розвитку всіх рослинних і тваринних організмів. Зго дом клітинна теорія була багаторазово перевірена і доповнена багатьма новими фактами.
Німецький лікар Р. Вірхов довів, що поза клітинами немає життя, що головна складова частина клітини — ядро. Академік Російської АН Карл Бер відкрив яйцеклітину ссавців і встано вив, що всі організми починають свій розвиток з однієї клітини. Відкриття К. Бера засвідчило, що клітина не тільки одиниця бу дови, але й одиниця розвитку всіх живих організмів.
У наш час основні положення клітинної теорії формулюються в такий спосіб:
1. Клітина є структурною і функціональною одиницею, а та кож одиницею розвитку всіх живих організмів.
2. Клітині властивий мембранний стан.
3. Ядро — головна складова частина клітини.
4. Клітини розмножуються тільки розподілом.
5. Клітинна будова — свідчення того, що рослини і тварини мають єдине походження.
З клітинною теорією тісно пов'язані виникнення і розвиток цитології (від грецьк. «цитос» — клітина) — науки про будову, склад і функції клітини; цитогенетики—науки про передачу спад ковості на клітинному рівні.
Збільшення в 100 000 і більше, яке здатний давати електрон ний мікроскоп, дозволяє побачити найдрібніші деталі будови клітинних органоїдів.
Розмножуються клітини поділом навпіл.
Ядро — це «керуючий центр» клітини. Воно оточене захис ною стінкою — пористою ядерною мембраною. До складу ядра входить ДНК, на якій записаний генетичний код організму.
Ядро клітини занурене в желеподібну речовину—цитоплаз му. У ній плавають невеликі пухирці, що переносять білки, а та кож непотрібні клітині речовини.
Клітини, що виконують різну роботу в організмі, не схожі одна на одну. Деякі з найважливіших типів клітин зустрічають ся в м'язах, крові, мозку, шкірі, стінках шлунка, печінки та кістках. Кліткам кожної тканини відведений певний час для поділу, відтворення додаткової тканини. Нервові клітини мо жуть існувати протягом всього життя організму, кісткові кліти ни живуть від 10 до 30 років, червоні клітини крові — 4 місяці, а клітини шкіри — всього 7 днів. На відміну від інших клітин організму, у червоних клітин крові, найменших, відсутнє ядро. Це пояснюється тим, що їхня єдина функція — переносити кисень. У діаметрі вони досягають близько 0,007 міліметра.
Вся інформація про організм людини записана на спіральній стрічці, яку називають ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота) і яка зберігається в ядрі кожної клітини. ДНК містить всю інфор мацію, що необхідна для росту вашого тіла. Коли клітина ділить ся, ДНК розплітається, як застібка - «блискавка», і в кожній новій клітині утворюється молекула ДНК.
Біологічні процеси, що відбуваються в клітині, нерозривно пов'язані з тими структурами живої клітини, що відповідають за виконання тієї чи іншої функції. Такі структури одержали назву органоїдів.
Всі органоїди клітини, незважаючи на особливість їхньої будови і функцій, знаходяться у взаємозв'язку і «працюють» на клітину як на єдину систему, у якій сполучною ланкою є цитоп лазма.
Важлива особливість клітини — подразливість. Подраз ливість — це здатність клітини реагувати на дію зовнішніх і внутрішніх подразників. Деякі високоспеціалізовані клітини тіла мають особливу чутливість до подразників певного типу: па лички і колбочки сітківки ока реагують на світло, клітини носо вої порожнини і смакових сосочків язика — на хімічні подраз ники, клітини шкіри — на зміну температури або тиску.
Особливими біологічними об'єктами, що займають проміжне положення між живою і неживою природою, віруси, які є у наш час об'єктом особливої науки — вірусології.
Віруси розмножуються тільки в клітинах рослин, тварин і людини, викликаючи різні захворювання.
Віруси мають дуже просту будову і складаються з нуклеїно вої кислоти (ДНК або РНК) та білкової оболонки.
Поза клітинами хазяїна вірус не виявляє ніяких життєвих функцій: не живиться, не дихає, не росте, не розмножується.

Завантажити

(Размер: 17.94K / Загрузок: 1058)


Сайт: Autor   Добавлен: 7.09.07


    Головна сторінка   |  Книжки, довідники, підручники (8)  |  Статті, навчальні матеріали (747)  |    Роботи з медицини (756)   |    Вхід  |   Контакти
© Медична бібліотека- 2007-2009 | Статтi партнерiв